สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดทำโครงการพบปะเครือข่ายผู้รับบริการ ภายใต้กิจกรรม “สำนักงานทะเบียนสัญจร ครั้งที่ 3”

06-08-2019