ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "ขอแจ้งปิดตารางสอนวิชาศึกษาทั่วไป" ภาค2 ปีการศึกษา 2561


ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขอแจ้งปิดตารางสอนวิชาศึกษาทั่วไป ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
 
เนื่องด้วยมีนักศึกษาจดทะเบียนเรียนน้อยกว่าที่ฝ่ายวิชาการกำหนด จึงขอปิดตารางสอนรายวิชาดังต่อไปนี้
 
540001 TU108 การพัฒนาและจัดการตนเอง พฤ. 13.30 น.
320001 TU109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ พฤ. 09.30 น.
020001 PE245 นักศึกษากับการพัฒนาตน พฤ. 09.00 น.
 
 
  ที่มา : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์